Вход за потребителиЗабравена парола

Онлайн регистрация на заявление

В момента е избран : Прием яслени групи на ОДЗ

Заявител (родител/настойник)

Буквите от кода са на латиница

Презаредете изображението

Регистрационни данни Неработещ родител
Работещ родител
Месторабота:*
Телефон:*
Електронна поща: *
Данни за дете, подлежащо на класиране
Дата на раждане:
Данни за близнак
Данни за близнак 2
Данни за близнак 3
Критерии
K1Дете-сирак (1т.)
Прочетете уточнението
K2Дете-полусирак (1т.)
Прочетете уточнението
K3Деца, на които поне един член на семейството е с трайно намалена работоспособност от 71% до 100%. (1т.)
Прочетете уточнението
K4Деца с неизвестен родител (1т.)
Прочетете уточнението
K5Деца от многодетни семейства с три и повече деца до 16 години (1т.)
Прочетете уточнението
K6Деца-близнаци (1т.)
Прочетете уточнението
K7Деца, чиито брат и/или сестра посещават едно от желаните детски заведения, посочени в заявлението. (1т.)
ЕГН на брат/сестра:
ЕГН на брат/сестра:
Прочетете уточнението
K8Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК. (1т.)
Прочетете уточнението
K9Деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 и чл.27 от ЗЗД, както и осиновени деца (1т.)
Прочетете уточнението
K10Деца, на които и двамата родители са редовни студенти (1т.)
Прочетете уточнението
K11Заявителят да няма изискуеми данъчни задължения (1т.)
Прочетете уточнението

Предпочитани ОДЗ за класиране за прием
ВНИМАНИЕ! Детето може да се класира по второ или следващо желание. Класирано дете се... прочети още
Желание 1:*
Желание 2:
Желание 3:
Желание 4:
Месец и година, от които детето ще участва в класиране ВНИМАНИЕ! Посочете месец и година, от които детето ще започне да участва... прочети ощеДекларирам:

1. Запознат/а/ съм с правилата и критериите за прием на деца в обединените детски заведения на територията на община Стара Загора.

2. Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

3. Съгласен/а съм общината да управлява моите лични данни за целите на процеса по прием на детето/децата ми в детска градина .

4. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни съгласно чл.313 от Наказателния кодекс

5. Всички критерии трябва да са актуални към датата, на която детето е класирано за прием в ОДЗ.

6. Всички критерии, заявени при подаване на заявлението за прием, се доказват в момента на записване на детето в детското заведение. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

7. Детето може да се класира по второ или следващо желание. Класираното дете се записва в ОДЗ, в което е класирано, в указания от Общината срок.

8. Ако заявителят не желае детето му да посещава детското заведение, в което е класирано, той се отказва от приема, като не записва детето, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания, с нов входящ номер и ново заявление за прием.
Успешна регистрация

Вашият регистрационен номер за прием ОДЗ е
Вашата парола е
Дата на получаване на регистрационния номер:
С получената парола за достъп можете да влизате в системата от „Вход за потребители“, за да следите статуса на Вашето дете, да редактирате данните в заявлението, да сменяте паролата за достъп. Редактиране на заявление се допуска до 3 дни преди преди обявената дата за класиране. В класирането участват данните от последното редактирано заявление.

Може да изтеглите заявлението, като натиснете бутона по-долу:

Начало на регистрация

Данни за заявител

Данни за дете

Критерии

Детски заведения

Начален месец.
Край на регистрация/ редакция
За въпроси и проблеми, свързани с онлайн попълване на заявлението, моля, прочетете ръководството за регистрация или се свържете с директор на ОДЗ. Телефоните за връзка са в раздела 'Информация' - 'Детски заведения'.