Вход за потребителиЗабравена парола

Нормативна уредба

В момента е избран : Прием градини и ОДЗ

П Р А В И Л А ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА (Изтегли)

Правила за ДГ 5 Мечо Пух – специален режим на прием. (Изтегли)

Закон за предучилищното и училищното образование (Изтегли)

Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (Изтегли)

Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (Изтегли)

Наредба за приобщаващото образование (Изтегли)

Наредба № 7 от 29. 12. 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците на децата в детските градини (Изтегли)

Наредба за организация на предучилищното образование в община Стара загора (Изтегли)

Закон за закрила на детето (Изтегли)

Инструкция № 2 от 05. 07. 2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари (Изтегли)

Наредба № 6 от 10. 08. 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения (Изтегли)

Наредба № 9 от 16. 09. 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата (Изтегли)

alt : x