Прием в първи клас - община СТАРА ЗАГОРА


Заявители и деца, които по някаква причина не фигурират в локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Стара Загора, могат да регистрират заявление само на място, в което и да е начално, основно или средно училище в гр. Стара Загора.

Заявители и деца, които нямат ЕГН, а имат ЛНЧ, могат да получат регистрация само на място в което и да е начално, основно или средно училище в гр. Стара Загора.

При регистриране на заявление на място в училище задължително се представя копие от документа за адресна регистрация на детето и оригинал за сверяване.

Редакция на заявление, регистрирано на място в училище се прави само на място в училището, където е подадено първоначално заявлението.