Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Правила за прием и нормативна уредба

НАРЕДБА за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора
НАРЕДБА № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
НАРЕДБА № 8 от 4.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните
НАРЕДБА № 2 от 20 ЯНУАРИ 2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните
НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното,екологичното и интеркултурното образование
НАРЕДБА № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование
Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини
НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ