Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Правила за прием и нормативна уредба

П Р А В И Л А ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ЯСЛЕНИ ГРУПИ на ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Инструкция № 2 от 05. 07. 2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари
Закон за закрила на детето
Закон за предучилищното и училищното образование
Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
Наредба № 7 от 29. 12. 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците на децата в детските градини
Наредба за приобщаващото образование
Наредба за организация на предучилищното образование в община Стара Загора
Наредба № 6 от 10. 08. 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения
Наредба № 9 от 16. 09. 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата