Уважаеми родители,

Тук можете да намерите информация за постъпване в общинските детски ясли (ДЯ), целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) на територията на Община Стара Загора.

Най-важното, което трябва да знаете е:
1. Попълването на заявления и получаването на входящи номера е целогодишно. Входящите номера на заявленията следват тези от предходната година, т.е. не започват от номер 1.

2. Класирания за прием се извършват регулярно, при наличие на свободни места в детските заведения. За постъпване в ЦДГ и ОДЗ (градински и яслени групи) се изготвят и публикуват предварително Графици на класиранията за цялата календарна година. С тях може да се запознаете в раздел "Класирания" -> "График на класиранията".
В електронната система има два вида класирания:

- Периодични – за обявени свободни места през текущата учебна година;
- Класиране за начало на нова учебна година – т. нар. голямо класиране.

3. Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина:

- или по електронен път (онлайн);
- или подаване на заявление на място, в което и да е детско заведение на територията на община Стара Загора – детска градина, ОДЗ и ясла, в зависимост за какъв прием кандидатствате.

4. Всички заявени данни (с изключение на данните за заявителя и за детето) могат да се променят и актуализират до 3 дни преди обявената дата за класиране, както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в детското заведение, където е подадено първоначално заявлението.

5. Всички критерии и данни трябва да са актуални към датата, на която детето е класирано за прием в детско заведение. Получените точки и предимства, заявени при подаване на заявлението за прием, се доказват в момента на записване на детето в детското заведение, с изключение на критериите, които се проверяват автоматично в момента на класиране. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва отново, с нов входящ номер и ново заявление, в следващи класирания.

6. След попълване на заявление за участие в класиране ще получите входящ номер. С него ще участвате в класирания за прием по алгоритъма, oписан в Правилата за прием в Раздел „Информация/Нормативна уредба” на съответната част от сайта за прием – детска градина, детска ясла или яслена група в ОДЗ.

7. Получаването на входящ номер не означава, че детето Ви е прието в детско заведение. За да бъде прието, е необходимо:

  • Да участва в класиране.
  • Да бъде класирано. Резултатите се публикуват в раздел „Класирания/Резултати“.
  • Да бъде записано в детското заведение, в което е класирано, в срока за записване, обявен от общината за всяко класиране.

8. Ако не искате детето Ви да посещава детското заведение, в което е класирано, заявителят се отказва от приема, като не записва детето, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания, като подаде ново заявление с нов входящ номер.

Периодична информация за класиранията се публикува в раздели „Новини” и „Класиране/Предстоящо класиране”.

При въпроси пишете чрез формите ни за контакти и сигнали за корупция.